آموزش های بدو استخدام

آیا آنبوردینگ تکمیل کننده آموزش های بدو استخدام است؟

/onboarding

آنبوردینگ یا Onboarding به فرآیند ورود و یا شروع کار یک فرد جدید در یک سازمان یا سازمانی مشخص اطلاق می‌شود. این فرآیند شامل تسهیل و هماهنگ کردن فرد جدید با محیط کاری، فرآیندها و سیستم‌های سازمانی است.