آنتراکت

22- راهی برای فرار از دغدغه های کاری

/intermission

گاهی اوقات تنها بودن بهترین راهی است که مغز را از دغدغه های دنیای کسب و کار جدا میکند. اما استراحت کردن بدین شیوه همواره امکان پذیر نیست.