ارزش افزوده

8- مشتریان خود را درجه بندی کنید

/loyal-customer

بدون شک باید تفاوتی بین مشتریان وفادار و همیشگی و مشتریان جدید وجود داشته باشد