ارزیابی

ارزیابی 360 درجه

/360-degree-assessment

ارزیابی ۳۶۰ درجه یک روش جامع و گسترده برای ارزیابی عملکرد و توانمندی کارکنان است.