اقیانوس قرمز

11- در بازار رقابت نیازی به درگیری نیست

/sage

با رشد و پیشرفت فرد یا کسب و کار، دیگر نیازی به شکست رقبا نیست پس به دیگران کار نداشته باش و کار خودت را انجام بده.