انتقاد

17- مدیران از نسبت طلایی 3 به 1 کمک بگیرند

/golden-ratio

بهترین روش هایی که کارفرمایان به کمک آنها می توانند تجربه کاری و رضایت شغلی کارمندان شان را بهبود بخشند.