ایزو

مدیریت یا رهبری در سازمان

/management-leadership

مدیریت و رهبری دو مفهوم متفاوت هستند، اگرچه در برخی موارد ترکیبی از این دو در نقش یک فرد وجود دارد. در ادامه، تفاوت‌های اصلی بین مدیریت و رهبری را بررسی می‌کنیم:


تصمیم گیری بر مبنای شواهد

/evidence-based-decision-making

تصمیم‌گیری بر مبنای شواهد یا تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد، رویکردی است که در آن تصمیم‌ها و تصمیم‌گیری‌ها بر اساس اطلاعات و شواهد موجود بررسی و اتخاذ می‌شوند.


{ترجمه} اصول مدیریت کیفیت

/quality-management-principles

این سند هفت اصل مدیریت کیفیت را معرفی می کند. استانداردهای ایزو 9000، ایزو 9001 و سایر استانداردهای مدیریت کیفیت ایزو بر پایه همین اصول هفتگانه بنا نهاده شدند.


سیستم مدیریت یکپارچه IMS

/ims

سیستم مدیریت یکپارچه صنعتی (IMS) شامل چندین استاندارد مدیریتی است که هر یک به زمینه‌های خاصی از مدیریت تمرکز دارند.