ایزو 22000

برنامه های پیش نیازی (PRP) در ISO 22000

/prps-iso22000

برنامه های پیش نیازی (PRP) در ISO 22000 شرایط و فعالیت های اساسی هستند که برای حفظ یک محیط بهداشتی و مناسب در کل زنجیره تامین مواد غذایی جهت تولید غذای ایمن ضروری می باشند. این برنامه ها به عنوان پایه ای برای سیستم HACCP عمل می کنند و برای کنترل خطرات ایمنی مواد غذایی که در نقاط بحرانی قابل کنترل نیستند، اجرا می شوند.