بازاریابی تلفنی

بازاریابی تلفنی با call center

/call-center

بازاریابی تلفنی، روشی از بازاریابی مستقیم است که در آن با استفاده از تماس تلفنی با مشتریان یا افراد پتانسیل، خدمات و محصولات شرکت به آنها معرفی می‌شود