بازاریابی و تبلیغات

دیجیتال مارکتینگ

/digital-marketing

دیجیتال مارکتینگ یا بازاریابی دیجیتال، فرایند استفاده از ابزارهای دیجیتال و آنلاین برای تبلیغ، فروش و توسعه کسب و کار است.