بدو استخدام

آموزش های بدو استخدام

/onboarding-training

آموزش‌های بدو استخدام، آموزش‌های اولیه و ضروری برای کارمندان جدید در یک سازمان هستند.