برنامه زمانبندی

کنترل پروژه

/project-control

کنترل پروژه به مجموعه فعالیت‌ها و روش‌هایی گفته می‌شود که در طول دوره زمانی پروژه، جهت مدیریت، کنترل و نظارت بر فعالیت‌های پروژه به کار گرفته می‌شود.