برند

هویت بصری سازمان

/visual-identity

یک هویت بصری موفق برای یک سازمان شامل مجموعه‌ای از عناصر بصری است که هدف آن ایجاد تشخیص و شناخت برای سازمان است.