برندبوک

عناصر اصلی برندینگ سازمانی

/brand-elements

برندینگ یک سازمان شامل مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و استراتژی‌هایی است که با هدف ایجاد شناخت و تفاوت بین سازمان و سایر رقبا و در نهایت افزایش شناخت و اعتبار برای سازمان انجام می‌شود.