بهره وری

پر مشغله یا پربازده مسأله این است ...

/high-efficiencyorbusy

سوال جالبی است! پربازده بودن و پرمشغله بودن دو مفهوم مجزا هستند که اغلب با هم اشتباه گرفته می‌شوند.


4- تماس تلفنی یکی از سارقان زمان است

/phone-call-is-time-thieves

اجتناب از تماس تلفنی یا تصویری به مدیران موفق این اجازه را می دهد تا امور روزانه خود را مطابق برنامه ریزی قبلی که داشته اند پیش ببرند.


مدیریت کارها و نقاط تجمعی

/task-management

مدیریت کارها (Task Management) به مجموعه فعالیت‌ها و روش‌هایی گفته می‌شود که برای مدیریت و برنامه‌ریزی وظایف و کارهای روزمره انجام می‌شود.


23- تعطیلات را سکوی پرتاب کسب و کار خود کنید

/business-holidays

تقریبا همه افراد تعطیالت را دوست دارند و آن را فرصتی برای بازیابی قوای روحی و انجام کارهای مفرح و مورد عالقه خود میدانند. صاحبان کسب و کارها نیز از این مسئله مستثنا نیستند و به فرصتی برای تجدید قوا و تفریح نیاز دارند.