بیانیه

بیانیه ماموریت و چشم انداز

/statements

بیانیه ماموریت (Mission Statement) و چشم انداز (Vision Statement) دو ابزار مهم در طراحی برنامه راهبردی سازمان هستند.