تبلیغات

سند راهبردی تبلیغات باید شامل چه مواردی باشد؟

/advertising-strategy-document

هنری فورد می گوید: "کسی که تبلیغات را متوقف می کند تا در هزینه ها صرفه جویی کند، مانند کسی است که ساعت را از کار می اندازد تا در وقت صرفه جویی کند".


تحقیقات بازار

/market-researchers

تحقیقات بازار به معنای مطالعه و تحلیل بازار و رفتار مشتریان است.


شخصیت مشتری

/customer-persona

شخصیت مشتری یا "Customer Persona" یک نمایش کلی و خلاصه ای است که شرکت ها برای درک بهتر نیازهای مشتریان خود ایجاد می کنند.