تحلیل فاصله

تحلیل فاصله Gap analysis

/gap-analysis

تحلیل فاصله Gap analysis به عنوان یک ابزار مدیریتی، برای مقایسه و تحلیل تفاوت بین وضعیت فعلی سازمان و وضعیت مطلوب آن در آینده استفاده می‌شود.