تحلیل وضعیت موجود

تحلیل SWOT

/swot

برای انجام تحلیل SWOT برای سازمان خود می‌توانید به ترتیب زیر عمل کنید: