تصمیم سازی

تصمیم سازی یا تصمیم گیری

/decision-making

اصطلاح تصمیم سازی بیشتر به معنای فرآیند گرفتن تصمیم و تصمیم گیری به معنای خروجی آن فرآیند به کار می‌رود.