تصمیم گیری

تصمیم گیری بر مبنای شواهد

/evidence-based-decision-making

تصمیم‌گیری بر مبنای شواهد یا تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد، رویکردی است که در آن تصمیم‌ها و تصمیم‌گیری‌ها بر اساس اطلاعات و شواهد موجود بررسی و اتخاذ می‌شوند.


تصمیم سازی یا تصمیم گیری

/decision-making

اصطلاح تصمیم سازی بیشتر به معنای فرآیند گرفتن تصمیم و تصمیم گیری به معنای خروجی آن فرآیند به کار می‌رود.


1- چرا مدیرها عاشق جلسات کاری هستند؟!

/meeting

تحقیقات هاروارد مشخص کرده است هر مدیرعامل به طور میانگین ۷۲ درصد از زمان خود را در جلسات صرف می کند. این در حالی است که طبق نظر اغلب کارشناسان، جلسات کاری کمک چندانی به پیشرفت کسب و کارها نمی کنند.