تعطیلات

23- تعطیلات را سکوی پرتاب کسب و کار خود کنید

/business-holidays

تقریبا همه افراد تعطیالت را دوست دارند و آن را فرصتی برای بازیابی قوای روحی و انجام کارهای مفرح و مورد عالقه خود میدانند. صاحبان کسب و کارها نیز از این مسئله مستثنا نیستند و به فرصتی برای تجدید قوا و تفریح نیاز دارند.