تقویم گوگل

شما از کدام ابزار برای مدیریت کارها و زمان خود استفاده می کنید؟

/survey-of-time-management-tools

اخیرا در کانال تلگرامی خودم به نام مجله مشاور مدیریت یک نظرسنجی از مخاطبان محترم مجله داشتم تا مشخص شود که هر یک از کدام ابزار برای مدیریت کارها و مدیریت زمان خودشان استفاده می کنند.