تماس تلفنی

4- تماس تلفنی یکی از سارقان زمان است

/phone-call-is-time-thieves

اجتناب از تماس تلفنی یا تصویری به مدیران موفق این اجازه را می دهد تا امور روزانه خود را مطابق برنامه ریزی قبلی که داشته اند پیش ببرند.