خنده

شوخ طبعی را جدی بگیرید

/humor

شوخ طبعی و خنده در محیط کار می‌تواند به عنوان یک عامل موثر در بهبود روابط کاری و افزایش رضایت شغلی افراد محسوب شود.