داشبورد

19 - از آمار و ارقام کسب و کارتان خبر دارید؟

/statistics

کلیه کسب وکارهای کوچک، متوسط و بزرگ برای نظم بخشیدن به امور داخلی و انجام بهتر وظایف خود، به برنامه ریزی و آمار نیاز دارند.


کنترل آماری فرایندها

/spc

کنترل آماری فرایندها (Statistical Process Control یا SPC) یک روش کنترل کیفیت است که با استفاده از تحلیل آماری، فرایندهای تولیدی یا خدماتی را کنترل می‌کند.


داشبورد مدیریت

/management-dashboard

داشبورد مدیریتی یک ابزار مدیریت کسب و کار است که که عملکرد یک سازمان یا عملیات کلیدی یک کسب و کار را به تصویر می‌کشد و همانند داشبورد خودرو، یک داشبورد اثربخش کسب و کار، با ارسال پیام‌های روشن، منسجم و بسیار مربوط به موضوع مورد سنجش است.