دستورالعمل

روش اجرایی چه تفاوتی با دستورالعمل کاری دارد؟

/procedure-instruction

روش  اجرایی (Procedure) و دستورالعمل (Instruction) دو مفهوم متفاوت در مستندسازی و مدیریت فرایندهای کسب و کار هستند. اگر چه هر دو مورد نیاز هستند لیکن نباید آنها را بجای یکدیگر مورد استفاده قرار داد.