راهبرد

10- راهبرد اقیانوس آبی بهتر است یا اقیانوس قرمز

/red-blue-ocean-strategy

می گویند مردمانی که در سواحل اقیانوس اطلس زندگی میکنند به صید خرچنگ آبی مشغولند.


تابلوی چشم انداز

/vision-board

استفاده از تابلوی چشم انداز یا ویژن بورد به عنوان یک ابزار برای تحقق اهداف و بهبود عملکرد در سازمان‌ها نیز رایج شده است.


20- راهبرد جوجه تیغی یا روباه

/hedgehog-and-fox

استراتژی جوجه تیغی یا روباه یک استعاره کلاسیک در سبکهای مدیریتی است که میگوید روباه چیزهای زیادی میداند ولی جوجه تیغی فقط یک چیز میداند.