رقبا

3- مشتری یا رقبا، مساله این است

/customers-or-competitors

بسیاری از اندیشمندان مدیریت معتقدند تنها راه پیشرفت در بازار در حال تغییر امروزی، تمرکز بر مشتری است و نه اینکه به رقبا یا دیگر مسائل کسب و کار اولویت داده شود.


10- راهبرد اقیانوس آبی بهتر است یا اقیانوس قرمز

/red-blue-ocean-strategy

می گویند مردمانی که در سواحل اقیانوس اطلس زندگی میکنند به صید خرچنگ آبی مشغولند.


11- در بازار رقابت نیازی به درگیری نیست

/sage

با رشد و پیشرفت فرد یا کسب و کار، دیگر نیازی به شکست رقبا نیست پس به دیگران کار نداشته باش و کار خودت را انجام بده.