روش اجرایی

روش اجرایی چه تفاوتی با دستورالعمل کاری دارد؟

/procedure-instruction

روش  اجرایی (Procedure) و دستورالعمل (Instruction) دو مفهوم متفاوت در مستندسازی و مدیریت فرایندهای کسب و کار هستند. اگر چه هر دو مورد نیاز هستند لیکن نباید آنها را بجای یکدیگر مورد استفاده قرار داد.


چگونه یک روش اجرایی بنویسیم؟

/procedure

يكی از انواع مستندات مهم و تاثیرگذار برای هر سازمانی روش اجرايی مدون است. اما پیش از تدوین یک روش اجرایی بهتر است یک نقشه برای فرایند مورد نظر ترسیم شود.