ری برندینگ

بازنگری ویژند: Rebranding

/re-branding

بازنگری ویژند یا Re-branding: فرایندی است که در آن ویژند یک سازمان مورد بررسی، بازنگری و به‌روزرسانی قرار می‌گیرد.