سیستم اطلاعات بیمارستان

سامانه اطلاعات بیمارستانی HIS

/his

سیستم HIS (Hospital Information System) یک سیستم اطلاعاتی مدیریتی برای بیمارستان‌ها و مراکز درمانی است که به شناسایی، جمع‌آوری، ذخیره، انتقال و تحلیل اطلاعات پزشکی و مدیریتی کمک می‌کند.