سیستم مدیریت یکچارچه

سیستم مدیریت یکپارچه IMS

/ims

سیستم مدیریت یکپارچه صنعتی (IMS) شامل چندین استاندارد مدیریتی است که هر یک به زمینه‌های خاصی از مدیریت تمرکز دارند.