شرح وظایف

معیارهای صلاحیت مدیر منابع انسانی چیست؟

/hr

در حال حاضر ماموریت شناسایی، جذب و استخدام مدیر منابع انسانی برای شرکتی خصوصی دارای زنجیره تولید را بر عهده دارم. اطلاعاتی و تجاربی که از این ماموریت حاصل می شود را در اینجا به اشتراک خواهم گذاشت. از جمله معیارهای صلاحیت یک مدیرمنابع انسانی که نقش کلیدی را در شرکت برعهده دارد.


شناسنامه شغل چیست؟

/job-description

شناسنامه شغل یک سند یا مدرک رسمی است که تعریف شغل در سازمان، جایگاه سازمانی و دیگر الزامات لازم برای یک شغل را بیان می کند. یک شناسنامه شغل می تواند شامل موارد زیر باشد: