شناسنامه شغل

شناسنامه شغل چیست؟

/job-description

شناسنامه شغل یک سند یا مدرک رسمی است که تعریف شغل در سازمان، جایگاه سازمانی و دیگر الزامات لازم برای یک شغل را بیان می کند. یک شناسنامه شغل می تواند شامل موارد زیر باشد: