فرایندها

ممیزی داخلی

/audit

ممیزی داخلی یکی از روش‌های تضمین کیفیت است که در آن، فرآیندها و محصولات درون سازمان مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرند.