فوتبال

پیشگفتار

/foreword

بسیاری از مدیران بر این باورند که مدیریت همانند رهبری یک گروه ارکستر است که با حرکات ساده و کوچک رهبر ارکستر، صدای سازهای مختلف با یکدیگر هماهنگ شده و نوای واحد و باشکوهی را به گوش ما می رساند ...