قرمز و آبی

10- راهبرد اقیانوس آبی بهتر است یا اقیانوس قرمز

/red-blue-ocean-strategy

می گویند مردمانی که در سواحل اقیانوس اطلس زندگی میکنند به صید خرچنگ آبی مشغولند.