متن شروع یک صورتجلسه

چگونه یک صورت جلسه بنویسیم؟

/minuteofmeeting

صورت جلسه یک سند رسمی است که شامل جزئیات جلسه و تصمیماتی که در آن گرفته شده است. برای نوشتن یک صورت جلسه، می‌توانید اطلاعات زیر را در آن ثبت کنید.