مدیران

1- چرا مدیرها عاشق جلسات کاری هستند؟!

/meeting

تحقیقات هاروارد مشخص کرده است هر مدیرعامل به طور میانگین ۷۲ درصد از زمان خود را در جلسات صرف می کند. این در حالی است که طبق نظر اغلب کارشناسان، جلسات کاری کمک چندانی به پیشرفت کسب و کارها نمی کنند.