مدیریت منابع انسانی سنتی

مدیریت منابع انسانی نوین

/modern-human

تغییرات سریع و نامحدود عصر حاضر در تمام ابعاد سازمان ها تاثیر گذاشته و نمی توان تاثیر شگرف آن در حوزه نیروی انسانی را نادیده گرفت. اکنون سازمان ها با نیروهایی سروکار دارند که دسترسی راحت به داده ها، اخبار، تولید ارزان، فضاهای کار اشتراکی و ... دارند و حفظ و نگهداری آنها در یک سازمان غیرپویا و غیریادگیرنده کاری بس دشوار شده است و نمی توان بدون رویکرد نوین به مدیریت منابع انسانی، با نیروی انسانی نوین وارد تعامل شد.