مربی

مربی یا هدایتگر

/coaching

مربی گری و هدایتگری هر دو روش‌هایی هستند که به شخص یا کسب و کار کمک می‌کنند تا در مسیر اهداف خود پیشرفت کنند.