مشتری

3- مشتری یا رقبا، مساله این است

/customers-or-competitors

بسیاری از اندیشمندان مدیریت معتقدند تنها راه پیشرفت در بازار در حال تغییر امروزی، تمرکز بر مشتری است و نه اینکه به رقبا یا دیگر مسائل کسب و کار اولویت داده شود.


19 - از آمار و ارقام کسب و کارتان خبر دارید؟

/statistics

کلیه کسب وکارهای کوچک، متوسط و بزرگ برای نظم بخشیدن به امور داخلی و انجام بهتر وظایف خود، به برنامه ریزی و آمار نیاز دارند.