مشتری وفادار

7- مهمترین عوامل پایداری یک کسب و کار

/business-sustainability

پایداری کسب و کار به عوامل مختلفی بستگی دارد وجود مشتریان وفادار یکی از مهمترین عوامل است.


8- مشتریان خود را درجه بندی کنید

/loyal-customer

بدون شک باید تفاوتی بین مشتریان وفادار و همیشگی و مشتریان جدید وجود داشته باشد


12- کاملا رایگان بازاریابی کنید

/viral-marketing

... و آنگاه بازاریابی دهان به دهان که از جمله موثرترین نوع تبلیغات است شروع میشود.


16- از رونق بازار پایان سال برای تمام سال استفاده کنید

/market-boom

زمانهایی فرا میرسد که خود به خود تب و تابی در بازار ایجاد میشود و از این بابت مشتریان بی دعوت و تبلیغات برای خرید اقدام میکنند.