منابع انسانی

معیارهای صلاحیت مدیر منابع انسانی چیست؟

/hr

در حال حاضر ماموریت شناسایی، جذب و استخدام مدیر منابع انسانی برای شرکتی خصوصی دارای زنجیره تولید را بر عهده دارم. اطلاعاتی و تجاربی که از این ماموریت حاصل می شود را در اینجا به اشتراک خواهم گذاشت. از جمله معیارهای صلاحیت یک مدیرمنابع انسانی که نقش کلیدی را در شرکت برعهده دارد.