مهارت های مدیریتی

مهارت هایی که مدیران باید از آنها برخوردار باشند

/management-skills

یک مدیر برای موفقیت در کار، باید دارای یک مجموعه گسترده از مهارت‌ها باشد که حداقل شامل مهارت‌های ارتباطی، مدیریتی، رهبری، استراتژیک، فنی، نرم افزاری، نوآوری، مذاکره، زمان‌بندی و تفکر سیستمی است.