نقاط تجمعی

مدیریت کارها و نقاط تجمعی

/task-management

مدیریت کارها (Task Management) به مجموعه فعالیت‌ها و روش‌هایی گفته می‌شود که برای مدیریت و برنامه‌ریزی وظایف و کارهای روزمره انجام می‌شود.