نقشه ذهنی

نقشه ذهنی

/mind-map

نقشه ذهنی به عنوان یک ابزار قدرتمند در حل مسائل، یادگیری، مدیریت پروژه، مدیریت وقت و ارتقای خلاقیت مورد استفاده قرار می‌گیرد.