نیازسنجی

نیازسنجی آموزشی

/training-needs-assessment

نیازسنجی آموزشی در یک سازمان، فرآیندی است که به منظور شناسایی نیازهای آموزشی کارکنان و بهبود عملکرد آن‌ها در سازمان، انجام می‌شود.