هدف

پر مشغله یا پربازده مسأله این است ...

/high-efficiencyorbusy

سوال جالبی است! پربازده بودن و پرمشغله بودن دو مفهوم مجزا هستند که اغلب با هم اشتباه گرفته می‌شوند.